1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.domyserca.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

2. Właścicielem Serwisu Internetowego ijednocześnie administratorem danych są Domy Serca, zsiedzibą w Warszawie (ul. Gersona 27, 03-307 Warszawa), REGON: 146313958, NIP: 5213637770, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433841.

3. Dane osobowe zbierane przez Domy Serca za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych), zwane równieżRODO.

4. Domy Serca dokładają szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Domy Serca zbierają informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane wprzypadku:
– korzystania zusługi formularza kontaktowego lub formularza zgłoszeniowego wSerwisie Internetowym wcelu podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą.Podstawę prawną stanowi niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, wszczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego, Użytkownik jest proszony o podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego Użytkownik jest proszony o podanie: imienia, nazwiska, ulicy, numeru domu, miejscowości, kodu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu oraz krótkiej informacji o sobie.

5. Przekazanie danych osobowych do Domów Serca jest dobrowolne, wzwiązku znawiązywanym kontaktem za pośrednictwem Serwisu Internetowego, ztym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych wformularzach danych wprocesie kontaktowania się lub zgłaszania uniemożliwi kontakt lub przyjęcie zgłoszenia Użytkownika.

§2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, zktórych korzystają Domy Serca przy prowadzeniu Serwisu Internetowego, tj. dostawcy świadczący usługę hostingu.

2. Dostawcy usług mają siedzibę wPolsce.

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Domy Serca przez okres niezbędny do wykonania żądania Użytkownika lub tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

4. W przypadku skierowania żądania Domy Serca udostępniają dane osobowe uprawnionym organom państwowym, wszczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3 Adres IP

1. Domy Serca mogą gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Wwiększości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu zInternetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Domy Serca przy diagnozowaniu problemów technicznych zserwerem, jako informacja przydatna przy administrowaniu iudoskonalaniu Serwisu Internetowego, atakże wcelach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

2. Serwis Internetowy zawiera linki iodnośniki do innych stron internetowych. Domy Serca nie ponoszą odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody(art. 7 ust. 3 RODO):
a) użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Domom Serca;
b) cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
c) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Domy Serca zgodnie zprawem przed jej cofnięciem;
d) cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić wykonanie żądania Użytkownika.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO).

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):
a) użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;
b) użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, wktórych zostały zebrane lub wktórych były przetwarzane,
– wycofał określoną zgodę, wzakresie wjakim dane osobowe były przetwarzane woparciu ojego zgodę,
– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych,
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie zprawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte wcelu wywiązania się zobowiązku prawnego przewidzianego wprawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Domy Serca podlegają.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych(art. 18 RODO):
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych wnastępujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne zprawem, azamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, wktórych zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi wcelu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw iwolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO):
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, ajeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b) uzyskać informacje ocelach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, oodbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo okryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), oprawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz oprawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz oźródle tych danych,
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.


6. Prawo do sprostowania danych(art. 16 RODO):
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Zuwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, wtym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z§5 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, anastępnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, oile jest to technicznie możliwe. Wtakim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika wpostaci pliku wformacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego ipozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika zuprawnieniem wynikającym zpowyższych praw, Domy Serca spełnią żądanie albo odmówią jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, zuwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Domy Serca nie będą mogły spełnić żądania wciągu miesiąca, spełnią je wciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio wterminie miesiąca od otrzymania żądania ozamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania iwnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Domów Serca przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie wsposób wskazany w§5 Polityki Prywatności.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wzakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, oczym Domy Serca poinformują Użytkowników w Serwisie Internetowym.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: domy.serca@gmail.com

3. Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2019 r.