Regulamin darowizn fundacji Domy Serca

 1. Strona internetowa prowadzona jest przez fundację Domy Serca z siedzibą w
  Warszawie (dalej nazywana „Fundacją”), adres: ul. Gersona 27, 03-307
  Warszawa), identyfikującą się numerami NIP5213637770, REGON:
  14631395800000, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
  społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
  zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000433841.
 2. Strona internetowa umożliwia wsparcie finansowe działań statutowych
  Fundacji.
 3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn
  online za pomocą formularza dostępnego na stronie, realizowanego przez
  serwis PayU.
 4. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU S.A. z
  siedzibą w Poznaniu (dalej nazywane „Operatorem”), ul. Grunwaldzka 186,
  60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, Regon: 300523444, wpisany do rejestru
  Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w
  Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:
  0000274399.
 5. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna
  lub jednostka organizacyjna (dalej nazywane „Darczyńcami”).
 6. Darowizny przekazywane za pomocą strony są realizowane w sposób ciągły.
 7. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać dowolną kwotę nie niższą niż 1 zł.
 8. W celu przekazania darowizny jednorazowej po wypełnieniu formularza
  obecnego na niniejszej stronie Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany
  do strony Operatora.
 9. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą
  przelewu bankowego – elektronicznego (w tym BLIK) lub tradycyjnego lub za
  pomocą kartu płatniczej. Aktualna lista banków współpracujących i metod
  płatności jest dostępna na stronie serwisu.
 10. Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu, może dodatkowo
  wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w
  celach marketingowych, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 11. Wypełniając dane w ww. formularzu, Darczyńca akceptuje Regulamin oraz
  wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Stowarzyszenie,
  zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 12. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
 13. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania
  ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, wnoszenia
  sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z
  wymogami prawnymi.
 14. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny
  zawartej z Fundacją oraz dla dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej
  zawarciem (w przypadku, gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania
  działalności statutowej Fundacji. W przypadku wyrażenia dodatkowej,
  dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 15. Dane nie są przetwarzane przez Fundację w sposób całkowicie
  zautomatyzowany oraz profilowane.
 16. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie
  brak możliwości zawarcia umowy.
 17. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody,
  Darczyńcy przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 18. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu
  przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z
  Fundacją.
 19. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać
  zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres:
  domy.serca@gmail.com wyraźnie zaznaczając zamiar wycofania dokonanej
  darowizny, podając powód jej wycofania oraz zawrzeć w treści wiadomości
  szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez
  Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 20. Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami
  prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje
  możliwość odliczenia wartości darowizn przekazanych na rzecz Fundacji od
  uzyskanego dochodu w roku podatkowym.
  a. osoba fizyczna może odliczyć darowizny do kwoty równej 6% dochodu przed
  opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
  b. osoba prawna może odliczyć darowizny do kwoty równej 10% dochodu przed
  opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób
  prawnych).
  Dowodem przekazania darowizny jest potwierdzenie dokonania płatności,
  które należy przechowywać przez 5 lat od dokonania darowizny.
 21. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy.

Możliwość komentowania została wyłączona.